Treballem plegats per l’educació pública / Trabajemos juntos por la educación pública

Viñeta Forges

(La versión en castellano, a continuación de la catalana)

Els mals de la humanitat són reflex de la seva incapacitat per actuar com a espècie. Malgrat que hi ha molta gent que fa de l’altruïsme, la tolerància, la cooperació, la seva raó de ser, la realitat és que l’egoïsme, la intolerància, la desconfiança, sovint acaben imposant-se. Només cal fer una ullada molt per sobre al que succeeix en el món per arribar a aquesta conclusió tan decebedora.

Però no cal fixar-se en la monstruositat de les guerres o en el greus conflictes humanitaris que pateixen milions de persones, perquè aquest comportament de tribu que defensa la seva parcel·la de forma excloent el trobem arreu, en qualsevol comunitat.

Fa unes setmanes vaig escriure un article en què defensava l’educació pública i, en concret, els recursos disponibles (i amenaçats) al poble en què visc, Caldes de Montbui. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va anunciar que retallaria una línia de P3 de les cinc disponibles a les tres escoles públiques i tothom es va posar molt nerviós.

Jo, innocent de mi, vaig pensar que el camí a emprendre havia de ser el de la unitat; és a dir, que tots els centres públics féssim un front comú per defensar un servei bàsic que és de tots, i en aquesta línia vam començar a treballar. A l’escola Montbui vam crear una comissió sorgida de l’assemblea de mares i pares, en què vam apostar per explorar la via de l’entesa amb l’institut i les altres dues escoles, pensant no només en la immediatesa, la urgència de “salvar” els recursos per al curs vinent, sinó en els anys següents, en què previsiblement hi haurà menys nens i nenes per omplir les aules amb les ràtios actuals.

Donat que l’educació sembla ser una despesa molt costosa, millorar les condicions de l’ensenyament a les escoles públiques, reduint, per exemple, les ràtios, és quelcom inassumible; és parlar de ciència ficció, fer volar coloms. “¿Quinze alumnes per aula? ¿Que ets boig?” Sí, ho sóc. Sóc d’aquests romàntics convençuts, malgrat les dècades de discurs desencoratjador, que el benestar social passa necessàriament per un model educatiu en què s’inverteixin tots els recursos que calgui.

Total, que vam redactar un document de base, a partir del qual consensuar amb les altres escoles unes reivindicacions comunes per defensar davant l’ajuntament i la Generalitat. No vam arribar a reunir-nos, tot i que en principi les tres vam estar d’acord que podia ser un bon punt de partida.

Finalment, a principi de febrer el Departament d’Ensenyament va convocar els directors de tots els centres educatius del municipi (incloent la concertada escola Pia, que ja tenia garantides les seves tres línies de primària), l’alcalde i la regidora d’Educació a una reunió en què els va anunciar que, en principi, les coses seguiran igual de cara al curs vinent. En un comunicat posterior conjunt de l’ajuntament i les escoles, es va informar que es crearia un grup de treball per fer la planificació de les necessitats educatives del municipi per als propers anys i decidir de forma consensuada i objectiva les modificacions que calgui afrontar.

Un mes llarg després no tenim notícia de cap moviment al respecte.

Per què he començat l’article amb la reflexió sobre el comportament autodestructiu de l’ésser humà? Doncs perquè el microcosmos educatiu de Caldes (sé que m’estic ficant en un jardí) reprodueix aquesta trista realitat. Pel què he parlat, llegit i escoltat d’uns i altres, tinc la impressió que cadascú es conforma amb defensar la seva parcel·leta. I ara que sembla que s’han salvat els mobles per al proper curs, ens retirem a la cabana, això sí, amb un ull atent al què diguin o facin els altres.

És un comportament tan absurd que em costa molt d’entendre. És que no som conscients que defensant només l’escola X o Y li ho posem molt fàcil als fanàtics de les tisores?

Com tots els serveis públics, les escoles no són de ningú; són patrimoni de tothom. L’escola Montbui no és dels pares i mares que hi porten els seus fills, ni dels i les mestres que hi treballen, molt menys del seu equip directiu i la resta de treballadors. D’aquí a uns anys els pares i mares seran uns altres, l’equip directiu haurà canviat i hi haurà nous mestres. I el mateix succeirà a El Farell, El Calderí i a l’institut Manolo Hugué. Per tant, no té sentit mantenir la desconfiança i el ressentiment per greuges passats.

Ens estem jugant coses molt serioses com per no ser capaços de treballar plegats per defensar el que és de tots.

Jo vull lluitar per mantenir uns recursos públics del màxim nivell, per no acceptar noves retallades en cap centre, per millorar l’oferta i les condicions de l’ensenyament secundari. Vull que El Calderí disposi d’unes instal·lacions en condicions; després de nou anys en barracons és hora que els pares i mares de Caldes que vulguin portar els seus fills a aquesta escola perquè creguin en el mètode educatiu que ofereix, no hagin de dubtar perquè no disposa d’un edifici digne.

No hi ha diners. Sí, ja em conec la cantarella que tan bé han aconseguit que interioritzem. Quants diners s’han gastat en tots aquests anys en el lloguer i manteniment dels barracons? No n’hi hauria hagut de sobres per construir una escola?

És evident que hi ha gent a la Montbui i a El Farell ressentida amb gent d’El Calderí i viceversa, però també tinc constància que hi ha pares, mares i mestres de totes tres escoles (segur que també de l’institut) disposats a deixar enrere els problemes del passat per treballar plegats, per fer un esforç comú en benefici de l’educació pública, que anirà en benefici de tot el poble.

Cal donar visibilitat a la bona feina que fan tots els centres, desenvolupar projectes comuns, activitats que impliquin la ciutadania, per tal que els pares i mares que hagin d’escolaritzar els seus fills triïn qualsevol de les escoles públiques.

I jo em pregunto, veïns i veïnes de Caldes: esteu disposats a fer-ho? S’admeten voluntaris.

 


 

Los males de la humanidad son reflejo de su incapacidad para actuar como especie. A pesar de que hay mucha gente que hace del altruismo, la tolerancia, la cooperación, su razón de ser, la realidad es que el egoísmo, la intolerancia, la desconfianza, a menudo acaban imponiéndose. Basta con echar un vistazo muy por encima a lo que sucede en el mundo para llegar a esta conclusión tan decepcionante.

Pero no hay que fijarse en la monstruosidad de las guerras o en los graves conflictos humanitarios que sufren millones de personas, porque este comportamiento de tribu que defiende su parcela de forma excluyente lo encontramos en todas partes, en cualquier comunidad.

Hace unas semanas escribí un artículo en el que defendía la educación pública y, en concreto, los recursos disponibles (y amenazados) en el pueblo en el que vivo, Caldes de Montbui. El Departamento de Enseñanza de la Generalitat anunció que recortaría una línea de P3 de las cinco disponibles en las tres escuelas públicas y todo el mundo se puso muy nervioso.

Yo, inocente de mí, pensé que el camino a emprender debía ser el de la unidad; es decir, que todos los centros públicos hiciéramos un frente común para defender un servicio básico que es de todos, y en esta línea empezamos a trabajar. En la escuela Montbui creamos una comisión surgida de la asamblea de madres y padres, en la que apostamos para explorar la vía del entendimiento con el instituto y las otras dos escuelas, pensando no sólo en la inmediatez, la urgencia de “salvar” los recursos para el próximo curso, sino en los años siguientes, en los que previsiblemente habrá menos niños para llenar las aulas con las ratios actuales.

Dado que la educación parece ser un gasto muy costoso, mejorar las condiciones de la enseñanza en las escuelas públicas, reduciendo, por ejemplo, las ratios, es algo inasumible, es hablar de ciencia ficción. “¿Quince alumnos por aula? ¿Estás loco?” Sí, lo estoy. Soy de esos románticos convencidos, a pesar de las décadas de discurso descorazonador, de que el bienestar social pasa necesariamente por un modelo educativo en el que se inviertan todos los recursos necesarios.

Total, que redactamos un documento de base, a partir del cual consensuar con las otras escuelas unas reivindicaciones comunes para defender ante el ayuntamiento y la Generalitat. No llegamos a reunirnos, aunque en principio las tres estuvimos de acuerdo en que podía ser un buen punto de partida.

Finalmente, a principios de febrero el Departamento de Enseñanza convocó a los directores de todos los centros educativos del municipio (incluyendo la concertada escuela Pia, que ya tenía garantizadas sus tres líneas de primaria), el alcalde y la concejala de Educación a una reunión en la que les anunció que, en principio, las cosas seguirán igual de cara al próximo curso. En un comunicado posterior conjunto del ayuntamiento y las escuelas, se informó que se crearía un grupo de trabajo para planificar las necesidades educativas del municipio durante los próximos años y decidir de forma consensuada y objetiva las modificaciones que haya que afrontar.

Un mes largo después no tenemos noticia de ningún movimiento al respecto.

¿Por qué he empezado el artículo con la reflexión sobre el comportamiento autodestructivo del ser humano? Pues porque el microcosmos educativo de Caldes (sé que me estoy metiendo en un jardín) reproduce esta triste realidad. Por lo que he hablado, leído y escuchado de unos y otros, tengo la impresión de que cada uno se conforma con defender su parcelita. Y ahora que parece que se han salvado los muebles para el próximo curso, nos retiramos a la cabaña, eso sí, con un ojo atento a lo que digan o hagan los demás.

Es un comportamiento tan absurdo que me cuesta mucho de entender. ¿Es que no somos conscientes de que defendiendo sólo la escuela X o Y se lo ponemos muy fácil a los fanáticos de las tijeras?

Como todos los servicios públicos, las escuelas no son de nadie; son patrimonio de todos. La escuela Montbui no es de los padres y madres que llevan a sus hijos a ella, ni de los maestros que trabajan allí, mucho menos de su equipo directivo y el resto de trabajadores. Dentro de unos años los padres y madres serán otros, el equipo directivo habrá cambiado y habrá nuevos maestros. Y lo mismo sucederá en El Farell, El Calderí y el instituto Manolo Hugué. Por tanto, no tiene sentido mantener la desconfianza y el resentimiento por agravios pasados.

Nos estamos jugando cosas muy serias como para no ser capaces de trabajar juntos para defender lo que es de todos.

Yo quiero luchar por mantener unos recursos públicos del máximo nivel, para no aceptar nuevos recortes en ningún centro, para mejorar la oferta y las condiciones de la enseñanza secundaria. Quiero que El Calderí disponga de unas instalaciones en condiciones; después de nueve años en barracones es hora de que los padres y madres de Caldes que quieran llevar a sus hijos a esa escuela porque crean en el método educativo que ofrece, no tengan que dudar porque no dispone de un edificio digno.

No hay dinero. Sí, ya me conozco la cantinela que tan bien han conseguido que interioricemos. ¿Cuánto dinero se han gastado en todos estos años en el alquiler y mantenimiento de los barracones? ¿No habría habido de sobra para construir una escuela?

Es evidente que hay gente en la Montbui y en El Farell resentida con gente de El Calderí y viceversa, pero también tengo constancia de que hay padres, madres y maestros de las tres escuelas (seguro que también del instituto) dispuestos a dejar atrás los problemas del pasado para trabajar juntos, para hacer un esfuerzo común en beneficio de la educación pública, que irá en beneficio de todo el pueblo.

Hay que dar visibilidad al buen trabajo que hacen todos los centros, desarrollar proyectos comunes, actividades que impliquen a la ciudadanía, para que los padres y madres que tengan que escolarizar a sus hijos elijan cualquiera de las escuelas públicas.

Y yo me pregunto, vecinos y vecinas de Caldes: ¿estáis dispuestos a hacerlo? Se admiten voluntarios.

8 comentarios sobre “Treballem plegats per l’educació pública / Trabajemos juntos por la educación pública

 1. No te has metido en ningún jardín. Te has metido, directamente, en la jungla. Desconozco la realidad concreta de Montbui, pero intuyo que no será muy diferente de la de cualquier lugar poblado por especímenes ibéricos. He tenido la desgracia de participar en una lucha sin cuartel de madres y padres que se negaban a escolarizar a sus hijos en aulas prefabricadas y que se mostraban dispuestos/as a arremeter con su indignación en contra de las instituciones políticas que provocaron el desaguisado por dejadez y por utilizarlo políticamente los unos (el PP) contra los otros (el PsoE) y viceversa.

  He dicho desgracia porque, una vez sorteados y adjudicados los puestos de las prefabricadas, los «no agraciados» se retiraron a sus cuarteles dejando a los «agraciados» a los pies de los caballos y reduciendo el problema a una cuestión de «suerte» en el sorteo ante el beneplácito tranquilo de los responsables. Todos los años se reproduce el rito del sorteo y todos han asumido que la cosa, así, es lo más justo para todos, sin plantearse otra realidad que la del egoísmo elevado a la categoría de única salida posible.

  Nadie conoce a nadie. Tu problema no es mi problema. Real como la vida misma. Así funciona la sociedad y los/as demás estamos locos/as.

  Salud y sigue adelante.

  Me gusta

 2. Esas pequeñas batallas son las que nos hacen ganar la guerra a todos. Hay muchos que intentan, desde su pequeña parcela, cambiar las cosas que están mal, y ese es el espíritu que puede transformar un país. Ahora que sabemos el resultado de las elecciones en Andalucía, está claro que no hay que dejar en manos de según quienes el mundo que queremos contruir para el futuro de nuestros hijos (o de quienes los tengan). Esos mismos que han tenido en sus manos oportunidades una y otra vez de transformar las cosas, no hacen nunca nada, mienten más que hablan y se sirven de los que temen el futuro por recuerdo de un pasado peor. Así que espero que lo consigáis. ¡Un abrazo!

  Me gusta

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.